Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği

T.C. BAKLAN KAYMAKAMLIĞI (Milli Emlak Şefliği) İLAN

11 Şubat 2021

T.C.

BAKLAN KAYMAKAMLIĞI

(Milli Emlak Şefliği)

İLAN

 

 

 1- İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZA İLİŞKİN TABLO

 

 

SIRA

NO

MAHALLESİ

CİNSİ

PAFTA NO

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

HAZİNE

PAYI

İRTİFAK HAKKI AMACI VE SÜRESİ

İLK YIL İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Merkez (Hüsamettindede)

Hamtoprak

M23A03A

---

6702

36.200,00

Tam

Taşınmaz Üzerinde İmar Planı Kullanım Kararlarına Uygun Olarak Sabit ve kalıcı Yapı Tesisler Yapılmak Amacıyla 30 (Otuz) Yıl Süreli Bağımsız ve Sürekli Nitelikli İrtifak Hakkı Tesisi

7.500,00 TL

2.250,00 TL

23.02.2021

11:00

 

  1. Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazın Gürlük Mahallesi Denizli Caddesi No:38 Baklan/DENİZLİ adresindeki Baklan Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği

hizmet odasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulüyle irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

2- İrtifak hakkı ihalesine ilişkin şartname ve ekleri Baklan Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği hizmet odasında ücretsiz olarak görülebilir.

3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2021 yılında alınmış İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi,

Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2021 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır

4- Geçici teminat tutarı Baklan Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Denizli Baklan Şubesinde bulunan TR94  0001 0010 0400 0010 0053 40 IBAN numaralı hesabına yatırılabileceği gibi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca bu iş için verilen (süresiz) geçici teminat mektupları da Geçici teminat olarak kabul edilmektedir.

5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır