Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Görevler

İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

1)   3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında imar planına esas görüşler, imar planı ve tadilatı işlemleri, imar şikâyeti incelemeleri,

2)   3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyı kenar çizgisi çalışmaları,

3)   Milli Emlak ve Malmüdürlüğü adına kayıtlı taşınmazların satış vb. işlemlerine ilişkin görüş verilmesi,

 4)   Kamu yatırımları projelerinin plankote kısımlarının hazırlanması, yer teslimi,   kübaj hesaplarının yapılması işlemleri,

5)   644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda mikro bölgeleme etüt raporları, imar planına esas jeolojik – jeoteknik etüt raporları inceleme ve onay işlemleri,

6)   İmar ve yapı şikayetlerinin değerlendirilmesi,

7)   İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 2013/17 sayılı Bakanlık Genelgesi ve 28/04/2014 tarih ve 6477 sayılı Bakanlığımız yazısı doğrultusunda planların inceleme-değerlendirme ve arşivlenmesi iş ve işlemleri,

8)   CBS Türkiye Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulmasına, iyileştirilmesine ve işletilmesine dair iş ve işlemleri,

 9)   2013/41 sayılı Genelge doğrultusunda plan işlem numarası (PİN) işlemleri,

10)   KENTGES kapsamında belediyelerden gelen anketlerin arşivlenmesi,

11)   6360 sayılı “14 ilde büyükşehir kurulması ve 27 ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun”nun Geçici 1/14. maddesi gereği olarak “Bina Tespit ve Değerlendirme Raporu” tanzim edilmesi,

12)   87/12028 sayılı tüzük hükümleri doğrultusunda patlayıcı madde depolarının denetim işlemleri,

 13)   5177 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununa esas 1a grubu madenlerin (Kum – Çakıl Ocakları) rayiç tespit ve denetim işlemleri,

14)    Erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonu çalışmalarına katılımın sağlanması.

15)    Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.