Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Denizli Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunun Kuruluş Süreci
DENİZLİ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONUNUN
KURULUŞ SÜRECİ.
17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe giren 648 sayılı KHK ile; tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin  tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak, yetkisi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 
Korunması gerekli olan taşınmaz tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili olarak Bakanlığa verilen görevlerin yapılmasını sağlamak üzere, Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarının kurulmasına ve çalışmalarına dair usul ve esaslar, 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile belirlenmiştir.
08.09.2011 tarih ve 92 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez komisyonu üyeleri ile 18 ilde 24 Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonları Kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Komisyonlar 2012 yılı başında 19 ilde 25 ‘e çıkarılmıştır.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün taşra yapılanması ile ilgili olarak; 05.10.2011 tarih ve 15991 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile 48 il için, 10’u Özel Çevre Koruma Bölgelerinden sorumlu, 51’i Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden sorumlu olmak üzere toplam 61 şube müdürlüğü oluşturulmuştur.
İl Müdürlükleri arasında koordinasyonunun sağlanması, doğal sit alanı ve tabiat varlığı olarak tespit ve tescil edilmiş alan ve varlıklara ilişkin her türlü belgenin teslim alınması konularında bölge komisyonlarının bulunduğu illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlendirilmiştir.
Bakanlık Makamının 09/09/2011 tarih ve 2432 sayılı Olur’u ile; 648 sayılı KHK ile eklenen, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün görevlerinin gereği olarak taşra teşkilatları aracılığı ile iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Denizli ilinde “Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü” tahsis edilmiştir. Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun yetki ve sorumluluk alanı Denizli, Aydın ve Manisa illerindeki tabiat varlığı ve doğal sit alanlarıdır.
Bölge Komisyonunun sekretaryası ile Denizli, Aydın ve Manisa illerindeki koordinasyon Denizli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir.
07.11. 2011 tarih ve 060 sayılı Makam Olur’u ile, Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonlarınca alınacak kararların Çevre ve Şehircilik İl Müdürü tarafından onaylanması hususunda yetki devri gerçekleştirilmiştir.
Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu; ilk toplantısını 02.12.2011 tarihinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapmış olup, 06.04.2012 tarihi itibariyle 6’ıncı toplantısını gerçekleştirmiştir. Çalışmalarımız, 2863 sayılı Kanun ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş Ve Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.
             
Fikret BÜYÜKSOY
Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.