Denizli Valiliği
Denizli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Denizli Valiliği
Denizli Valiliği

T.C. BABADAĞ KAYMAKAMLIĞINDAN (Milli Emlak Şefliği) İLAN

06 Mart 2020

T.C.

BABADAĞ KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Şefliği)

 

İLAN

 

1- Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların satış ihaleleri 31.03.2020 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2- İhaleler, Babadağ Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2020 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

6- Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.

7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Babadağ Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.

8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur. 02/03/2020

 

 

 

 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA

NO

MAHALLESİ

MEVKİİ

CİNSİ

PAFTA NO

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

HAZİNE

PAYI

İMAR DURUMU

FİİLİ DURMU

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE

SAATİ

1

Kelleci

Yellice

Çalılık

M21b18b3

221

4

5.850,71

Tam

İmarsız

Boştur.

87.761,00

8.800,00

10:20

2

Oğuzlar

Göçükoluk

Tarla

M21b18c

102

2

26.673,00

Tam

İmarsız

Boştur.

214.000,00

21.400,00

10:40

3

Oğuzlar

Kısıkkaya

Tarla

M21b18b

103

7

58.100,00

Tam

İmarsız

Boştur.

349.000,00

34.900,00

11:00

                             

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır